UAB „HIDRASAS“Juridinio asmens kodas 151338663

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko UAB „HIDRASAS“, įmonės kodas 151338663, (toliau – „Mes“ atitinkamu linksniu).

Ši privatumo politika skelbiama viešai ir prieinama visiems duomenų subjektams.

Mes laikome asmens duomenų apsaugą labai svarbia ir įsipareigojame laikytis įstatymų reikalavimų dėl duomenų apsaugos.

Šios Privatumo politikos tikslas yra informuoti apie mūsų užtikrinamą Klientų privatumo apsaugą, paaiškinti, kaip mes saugome Klientų asmens duomenis ir padėti Klientams suprasti, kaip Klientų asmens duomenys tvarkomi bei kokias teises ir atsakomybę turi mūsų Klientai.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės šalyje galiojančių norminių aktų ir atsakingų institucijų išleistų privalomų nurodymų bei taisyklių, taip pat Europos Sąjungos norminių aktų, įskaitant, bet ne tik, reikalavimų, nustatytų duomenų tvarkymo, sąžiningos komercinės praktikos ir vartotojų teisių apsaugos srityje.

Ši Privatumo politika taikoma mūsų ir Kliento tarpusavio santykiuose, ji galioja kiekvienam dabartiniam Klientui, pirkėjui ar bet kuriam kitam asmeniui, kuris naudojasi arba yra išreiškęs norąnaudotis kuria nors mūsų paslauga, arba kuris kreipiasi į mus su bet kokiu prašymu ar reikalavimu, pateikia bet kokio tipo dokumentą, lankosi mūsų interneto svetainėje arba Klientų aptarnavimo prekybos vietose, arba kreipiasi į mus naudodamasis nuotolinio ryšio priemonėmis, tarp jų e. paštuarba telefonu (toliau viskas kartu – Klientas).

Šią Privatumo politiką paruošėme kuo paprastesnę, tačiau, jei nesuprantami tokie terminai, kaip „asmens duomenys“ ir kt., prašytume visų pirma susipažinti su toliau pateikiamomis sąvokomis, kurios vartojamos šioje Privatumo politikoje

Terminai:

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), pavyzdžiui, vardas, pavardė ir kt.
 2. Paslaugos – bet kokio tipo paslaugos, kurias mes teikiame vietoje arba nuotoliniu būdu.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

Perduodami Mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti.

Tais atvejais, kai norint naudotis per mūsų siūlomomis funkcijomis ir paslaugomis būtina pateikti, kaupti ir naudoti asmens duomenis, apie tai Jums bus iš anksto atskirai nurodyta irpranešta, paprašyta sutikimo.

Sutikimą išsaugoti ir naudoti Jūsų asmeninius duomenis bet kada galite atšaukti, apie tai pranešdami mums kontaktais, kuriuos rasite mūsų interneto svetainėje ar kontaktinėje informacijoje.Visais klausimais dėl duomenų apsaugos galite kreiptis į žemiau nurodytą kontaktinį asmenį.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, PAGRINDAS IR SAUGOJIMO TERMINAS

Savo klientams teikiame daug įvairių Paslaugų. Informacija, kurią gauname apie asmenį, priklauso nuo Paslaugos, kuria klientas naudojasi arba yra užsisakęs. Taip pat mes gauname tą informaciją, kurią Klientas mums pateikia bet kokio tipo bendradarbiavimo pagrindu.

Asmens duomenis galime gauti įvairiomis formomis, tarp jų šiomis: –

 • Klientas pateikia mums savo Asmens duomenis, t. y. kai Klientas arba Kliento įgaliotasis asmuo, įskaitant ir Kliento nurodytą asmenį susisiekti remonto sandorio klausimais, kreipiasi į mus arba bendradarbiauja su mumis ar mūsų įgaliotais asmenimis, pavyzdžiui, naudojasi mūsų Paslaugomis arba pareikalauja kokios nors informacijos, pateikia paklausimą konkrečiu klausimu arba prašo išnagrinėti prašymą, apsilanko mūsų parduotuvėje arba kreipiasi į mus nurodytais informaciniais kanalais.
 • Duomenys sukuriami naudojantis mūsų Paslaugomis, pavyzdžiui, skambinant arba lankantis parduotuvėje ar naudojantis mūsų interneto svetaine.
 • Mes galime gauti duomenų iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, jei Klientas prašo susisiekti su mumis per kitus paslaugų teikėjus arba verslo partnerius, pavyzdžiui, dėl prietaisų arba jų priedų įsigijimo, siuntų pristatymo arba prietaisų remonto. Kad galėtume įgyvendinti norminių aktų reikalavimus ir užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą, mums gali reikėti užklausti duomenų ir iš viešai prieinamų registrų, kiek tai leidžia norminiai aktai.

Klientai turi teisę atsisakyti pateikti mums savo Asmens duomenis, tačiau tokiu atveju gali būti, kad mes negalėsime suteikti kliento pageidaujamų Paslaugų ir turėsime atsisakyti sudaryti sandorį.

Duomenis tvarkome tik pagal konkretų duomenų tvarkymo pagrindą, taip pat remdamiesiKliento paklausimu ir su juo susijusiu sandorio vykdymu; Kliento pateiktu sutikimu; norminiuoseaktuose nustatytų reikalavimų vykdymu, taip pat mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtų interesų apsauga, kurią užtikriname palaikydami savo ir Klientų teisių ir interesų pusiausvyrą.

Jūsų asmeninius duomenis mes galime saugoti tam tikrą laiko tarpą nuo tada, kai nebesate mūsų klientas, siekiant užtikrinti savo teisinius interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba to būtų reikalaujama pagal įstatymus. Įprasta, kad Jūsų asmeninius duomenis mes saugome ne ilgiau, nei topagrįstai reikia, atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių renkami duomenys, dažniausiai siekdami įgyvendinti savo sutartinius įsipareigojimus Jūsų atžvilgiu, atsižvelgdami į teisėtus interesus arba kaip to reikalaujama pagal įstatymuose numatytus informacijos saugojimo laikotarpius. Pažymime, jog Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

ASMENS DUOMENYS, KURIUOS GAUNAME TIESIOGIAI IŠ JŪSŲ

Mes galime rinkti ir tvarkyti informaciją, kurią Jūs mums pateikiate:

 • kai kreipiatės į mūsų darbuotojus ir mūsų partnerius, ir visais kitais būdais;
 • kai pranešate apie problemą ar susisiekiate su mumis dėl produktų ar paslaugų;
 • kai bendraujate su mumis kitais būdais ir dėl kitų priežasčių.

Jūsų pateikiama informacija gali apimti: Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį, gimimo datą, banko sąskaitos numerį, parašą ir kitą informaciją, kurią Jūs nusprendėte mums pateikti.

Mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų, kai tai yra būtina dėl anksčiau minėtų tikslų.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų mums, todėl jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Mes tvarkysime ir saugosime tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra nustatyti įmonės vidaus dokumentuose ir būtini anksčiau minėtiems tikslams pasiekti. Jeigu tikslus pasiekti įmanoma be tam tikrų asmens duomenų (pvz., asmens kodo ar kt.), tai jie nebus tvarkomi ir saugomi, išskyrus atvejus, kai tokius asmens duomenis tvarkyti ir saugoti įpareigoja įstatymas.

Be asmens sutikimo ir būtinumo (pvz., kai tokie duomenys neišvengiamai būtini paslaugai suteikti) mes netvarkome ypatingų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ar sutartį ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Jūsų paraiškoms ir pareiškimams tvarkyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus arba komentarus;
 • pardavimui skatinti;
 • klientų lojalumui užtikrinti;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba pavyzdžiams siųsti;
 • informacijai Jums siųsti;
 • rekomenduoti Jums prekių/paslaugų;
 • analitiniams ir rinkos tyrimams atlikti;
 • Mūsų reklamų efektyvumo analizei;
 • kad galėtume užkirsti kelią arba atskleisti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus ir (arba) patikrinti Jūsų tapatybę.

Mes galime papildyti Jūsų pateiktus asmens duomenis kita Mūsų turima informacija.

RINKODAROS PRANEŠIMAI

Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Mes galime Jums siųsti paštu, el. paštu arba SMS informaciją apie gaminius, paslaugas, specialius pasiūlymus, akcijas ir kitą informaciją, kurią laikome Jus dominančia, remdamiesi Jūsų anksčiau atliktais pirkiniais ir pateikta informacija. Retkarčiais Mes taip pat galime su Jumis susisiekti klientų apklausos tikslais.

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMAS

Laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, informacijos tvarkymo tikslais Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios tiesiogiai remia Mūsų pardavimo skatinimo priemones ir svetainės administravimą. Mes galime pasinaudoti trečiosiomis šalimis, kad jos padėtų Mums tvarkyti ir analizuoti Jūsų asmeninę informaciją, padėtų suprasti, ką galime padaryti, norėdami patobulinti savo gaminius bei paslaugas ir kontroliuoti konkrečias rinkodaros kampanijas arba pardavimo skatinimo efektyvumą. Be to, jeigu užsisakote prekę arba paslaugą, Mes Jūsų asmens duomenis galime perduoti savo tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims, siekdami užtikrinti Jūsų užsakymų įvykdymą. Nė vienam iš šių tiekėjų ar trečiųjų šalių Mes neduosime leidimo naudoti Jūsųasmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalausime imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Turėkite omenyje, kad Mes galime būti priversti atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai numato galiojantys įstatymai.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TEISĖS

Mes imamės tam tikrų administracinių, techninių ir fizinių saugumo priemonių, norėdami apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, dingimo, koregavimo, prieigos, atskleidimo arba panaudojimo ir kitų neteisėtų panaudojimo būdų. Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių žiniatinklio svetaines. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių žiniatinklio svetainių ar jų turinio. Kai Jūs išeinate iš Mūsų žiniatinklio svetainės, Mes negalime būti atsakingi už bet kokios Jūsų pateiktos informacijos apsaugą ir privatumą. Jūs turite elgtis atsargiai ir atidžiai perskaityti lankomos svetainės privatumo politiką.

Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai,jeigu manote, jog netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Mus su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis surinkome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Jūs turite iš anksto raštu kreiptis į mus. Mes įgyvendiname Jūsų teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis pateikę prašymą. Jūs galite reikalauti mūsų tvarkomos informacijos apie Jus, jei norite patikrinti mūsų turimą informaciją apie Jus.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu prašyti, kad mes atnaujintume, pakoreguotume ar ištrintume (jei tai neturi įtakos mūsų teikiamoms paslaugoms) Jūsų asmeninius duomenis. Informuojame, kadmes galime atmesti prašymus, kurie kelia riziką kitų asmenų privatumui arba yra nepagrįsti ar pasikartojantys, arba jiems įgyvendinti reikia neproporcingų pastangų.

Jūs privalote informuoti mus tuo atveju, jei atsiranda informacijos, kurią mums pateikėte, pakeitimų, sudarant sutartį (sutartis) ar tolesnio bendradarbiavimo metu, bei tuo atveju, jei esate įsitikinę, kad mes tvarkome netikslius Jūsų duomenis.

Prašome nedelsiant susisiekti su Mumis, jeigu turite kokių nors klausimų, komentarų arba Jums ši Privatumo politika yra neaiški. Jūs turite teisę pranešti Mums, jei nenorite, kad ateityje su Jumis susisiektume; norite pasinaudoti kitomis savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurios nurodytos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir įmonės paskelbtose Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo taisyklėse; norite pranešti apie kokius nors Privatumo politikos pažeidimus.

ATSAKOMYBĖ

Jūs privalote mums pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis bei informuoti apieatitinkamą asmens duomenų pasikeitimą. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavote apie jų pasikeitimą.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS REDAKCIJA IR PAKEITIMAS

Šios privatumo politikos redakcija elektroninė versija ar jos aktualus tekstas patalpinamas į bendrovės internetinę svetainę.

Šios privatumo politikos redakcija galioja nuo 2018-04-25.
Mes galime keisti šią Privatumo politiką ir paskelbti naują jos versiją.
Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami mūsų interneto svetainėje.

Jeigu nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, tai turite teisę atsisakyti naudotis mūsų bei mūsų teikiamomis paslaugomis. Jei po Privatumo politikos papildymo arba pakeitimo toliau naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su naująja Privatumo politikos redakcija

MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Kviečiame Jus kreiptis į Mus dėl visų su šia privatumo politika arba Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų bet kuriuo Jums patogiu būdu: raštu, el. paštu, telefonu, atvykus į mūsų parduotuvę.

Asmens, kuris atsakingas už duomenų apsaugą kontaktiniai duomenys: Vardas pavardė: Direktorius Konstantinas Gurevičius
Darbo vietos adresas: Sasnavos g.76 g, Marijampolė, LT-68110.
El. paštas: hidrasas@gmail.com

Telefonas: 8 611 19 366 / 8 343 73 445